Roundup
Brand: Baltic Agro
Packaged:140 ml
Availability:3
12.06€
Ex Tax: 10.05€
"Roundup".
Taimekaitsevahend: herbitsiid.
Toimaine: glüfosaat 120 g/l.
Preparaadi vorm: vesilahus.
Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina jt. pikaealiste umbrohtude tõrjeks, puuvilja-ja marjaaedade reavahedel, teeradade puhastamiseks mittepõllumajanduslikel aladel.
Mõjub roheliste osade kaudu, kui pritsitavad taimed on 10-15 cm kõrgused. Mitmeaastaseid umbrohte on parem tõrjuda enne õitsemist. Vältida, et pritsimisel ei satuks tõrjevahend nendele taimedele, mida soovitaksesäilitada. Umbrohtude ja juuresüsteemi täielikuks hävitamiseks kulub orienteeruvalt 2 nädalat.
Partii Nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil.Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Enne kasutamist lugeda läbi kaasasolev juhend!

Kasutusala: see toode on koduaedadesse sobiv taimekaitsevahend, mida võib kasutada soovimatutel taimedel ja aladel, kuhu taimestikku ei soovita, kõigi söödavate taimede ning dekoratiivtaimede ümbruses. Roundup hävitab üheaastaseid ning enamikku mitmeaastaseid umbrohtusid aias ning pindadel, mis pole taimekasvuks mõeldud, nt kruusakatetel, teeradadel, sissesõiduteedel, kattega pindadel, terrassidel, platsidel, aiaäärsetel ribadel ja muruplatsi servades. Seda võib kasutada umbrohuste pindade puhastamiseks enne köögiviljade, lillede, põõsaste ja puude istutamist ning umbrohtunud pindade uuendamiseks.

MITTE KASUTADA MURUL EGA TEISTEL KASULIKEL TAIMEDEL.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste änguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada taimede õitsemise ajal.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: maksimaalselt 3,6 kg glüfosaati hektari kohta aastas.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Roundup toimeviis: imendub lehtedesse ning liigub läbi kogu taime, nii maa peal kui ka maa all, ning hävitab ühe- ja mitmeaastased umbrohud, rohttaimed ja õõnsavarrelised taimed. Kokkupuutes mullaga see inaktiveerub ning laguneb mulla mikroorganismide toimel, võimaldades pinda uuesti kultiveerida. Umbrohtudel ilmneb toime 2-4 nädala pärast. Kändudele kandmisel takistab puude võsude kasvamist.
Roundup hävitab ühe kasutuskorraga suurema osa umbrohtudest. Piserdage umbrohtudele ja võrsetele igal ajal, kui taimed on aktiivses kasvufaasis ning neil on toote omastamiseks piisavalt lehepinda. Värskeid kände tuleks töödelda enne või peale kevadist/varasuvist aktiivset mahlajooksuperioodi. Ärge piserdage vahetult enne vihma. Kui 6 tundi pärast toote pealekandmist sajab vihma, väheneb toote mõju ning vajalik võib olla kordustöötlus. Ärge piserdage tuulise ilmaga, et mitte kanda toodet muruplatsidele ja teistele kasulikele taimedele ning neid kahjustada või hävitada. Hoiduge kontaktist teiste kultuurtaimedega. Kui töötlete kultuurtaimi kogemata, loputage umbrohumürk KOHE JA PÕHJALIKULT veega maha. Pinnasele võib uuesti istutada ja külvata 5 päeva pärast toote kasutamist

KASUTUSNORMID.
* Väikesed ja lihtsalt ohjeldatavad üheaastased umbrohud (maks. 10–15 cm kõrgused): 1 korgitäis (20 ml) 1 l vee kohta (töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (1 ml /m2).
* Suured mitmeaastased umbrohud: 1,5 korgitäit (30 ml) 1 l vee kohta (töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (1,5 ml /m2).
* Suured ja problemaatilised umbrohud, nt karuputk, nõges ja naat: 2 korgitäit (40 ml) 1 l vee kohta (töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (2 ml /m2).
* Muru taastamine: 2 korgitäit (40 ml) 1 l vee kohta (töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (2 ml /m2 ).
* Puude ja põõsaste kännud: 3 korgitäit (60 ml) 40 ml vee kohta (Kändu pintseldada 60%- lise töölahusega kohe pärast puu langetamist üle kogu lõikepinna. Olge ettevaatlik sama liiki puude/põõsaste/hekkidega, mida soovite säilitada, sest juured võivad olla kokku kasvanud).

KASUTUSJUHEND.
ige töölahuse tegemiseks kasutage alati kaasasolevat mõõtetopsina kasutatavat korki. Ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid.
1. Ühe- ja mitmeaastaste taimede hävitamine. Pihustage lehtedele nii, et need on kergelt märjad. Kasutage annustamistabelit.
2. Värsked puu- ja põõsakännud. Lõigake puu või põõsas maapinna lähedalt maha. Värskele lõikepinnale kandke pintsliga töölahus, mille valmistamiseks on kulunud 60 ml toodet 40 ml vee kohta. Veenduge, et kogu lõikepind on läbi immutatud, eeskätt servadest ja koore ümbert. Enne ja pärast kasutamist tuleb pintslit hoolikalt puhastada.
3. Õõnsavarrelised umbrohud. Piserdage lehtedele kontsentratsioonis 40 ml toodet 1 l vees 20 m² suurust ala. Parimad tulemused saate enne õitsemist ja enne sügisest koltumist. Vajalik on hea katvus. Piserdage ka lehtede alumisele küljele. Korrake töötlust vajadusel, kui ilmneb pealekasv. Kui jaapani kirburohi kasvab vajalike taimede keskel, kasutage 5-10 ml 60% lahust (60 ml toodet 40 ml vee kohta) ühe taime kohta järgmisel meetodil: pärast augusti keskpaika, aga enne lehtede langemist lõigake varred u 20 cm kõrguselt ja 40 mm sõlme kohalt maha. Purustage varre sisemus kruvikeerajaga ning kandke toode pipetiga õõnsasse varreossa 15 minuti jooksul alates lõikamisest. Kõrvaldage pipett ettevaatlikult. Varre läbimõõt peab olema üle 8 mm.
PÄRAST KASUTAMIST: loputage pritsi kolm korda puhta veega ja pritsige loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputage tühja pudelit kolm korda puhta veega ja valage loputusvesi valmistatava töölahuse hulka. Ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid. Ettevaatusabinõud: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
S20/21: käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Keskkonnaohtlikkus: vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).
PIIRANGUD: Vältimaks edasikandumist muruplatsidele ja muudele vajalikele taimedele, ärge kõndige töödeldud aladel, kuni toode on lehtedel kuivanud.
Taara kahjutustamine: tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Hoiutingimused: Vältida preparaadi külmumist. Madalaim hoidmistemperatuur on -10°C. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Esmaabi. 
Kokkupuude silmadega. Loputada viivitamata mitu minutit puhta veega. Kui kannate kontaktläätsesid, siis eemaldada need ja jätkata loputusega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga.
Kokkupuude nahaga. Loputada kokkupuutunud nahapiirkonda viivitamata seebiveega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga.
Sissehingamise korral. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja võtta ühendust arstiga.
Allaneelamise korral. Loputage suud põhjalikult veega. Andke kohe vett juua.
MITTE kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda palub teha meditsiiniline personal. Võtta viivitamata ühendust arstiga.
Teave arsti jaoks: sümptomaatiline ravi (mürgitustamine, elutalituse taastamine); puudub konkreetne vastumürk.

Write a review

Note: HTML is not translated!