1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna seemnemaailm.com (edaspidi Seemnemaailma e-pood) omanik Ageeta oü vahel Seemnemaailma e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Seemnemaailma e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Ageeta oü on õigustatud Seemnemaailma e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.seemnemaailm.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.seemnemaailm.com. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Ageeta oü vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Seemnemaailma e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 3 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Toodete eest tasumine
3.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
3.2. Toodete eest saate tasuda:
 1) Pangalingi kaudu. (Kliendi andmed edastatakse "Maksekeskus AS" vahendajale, makse sooritamiseks)
 2) PayPal rahvusvaheline maksesüsteem, pärast tellimuse kinnitamist 
 3) Panga kaudu arve alusel
 4) Sularahas kauba kättesaamisel meie poes
3.3. Võtame makseid vastu valuutas - EUR, SBP, USD
3.4. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul (kuni 7 päeva) ostusummat tasunud.
3.5. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

4. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
4.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Seemnemaailma e-poe elektronposti aadressile seemned@seemnemaailm.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga või helistades Ageeta oü kontakttelefonil +37256985790.
4.2. Kõikidele seemnemaailm.com e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel seemned@seemnemaailm.com ning tagastama seejärel Seemnemaailm e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 taganemist tarbija.
4.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Ageeta oü pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Ageeta oü tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
4.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
4.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
4.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Ageeta oü, ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Ageeta oü õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Ageeta oü Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Ageeta oü vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

5. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
5.1. Ageeta oü vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
5.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
5.3. Ageeta oü ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote sihipärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
5.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Ageeta oü kulul.
5.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuu kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Ageeta oü. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Ageeta oü üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
5.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
5.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

6. Vastutus ja vääramatu jõud
6.1. Ageeta oü vastutab Teie ees ja Teie vastutate Ageeta oü ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Ageeta oü ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ageeta oü ei saanud mõjutada ning mille saabumist Ageeta oü ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused
7.1. Kõiki Seemnemaailma e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ageeta oü-l puudub neile juurdepääs.
7.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.3. Teie ja Ageeta oü vahel seoses Seemnemaailma e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8. Lisaks
8.1 Ageeta oü jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Ageeta oü endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
8.2 Ageeta oü jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.
8.3 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.
8.4 Garantii kehtib koos ostuarvega.
8.5 Garantii ei kehti juhul, kui taimede kasvuhäired on tingitud valedest agrotehnilistest võtetest või ümbritseva keskkonna mõjutustest. Ageeta oü ei vastuta kasvatamisel ilmastikust tulenevate ja tellija poolt kasutatavate agrotehniliste võtetega kaasnevate riskide eest. Ümbritsevast keskkonnast põhjustatud tingimused võivad igal ajahetkel mõjutada seemnete idanemist või taimede kasvu ettearvamatus suunas.