0 arvamust  |  Lisa arvamus
Insecticide
Tootja: Syngenta (Baltic Agro)
Pakendis:2,0 ml
Saadavus:Laos
3.35€
Maksudeta: 2.75€
KARATE ZEON 5 CS.
Taimekaitsevahend. Insektitsiid.
Preparaadi vorm: kapselsuspensioon.
Toimeaine: 50 g/l lambda-tsühalotriin.
Kasutusala: laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk kahjurputukate. Tõrjeks aianduses, põllukultuuridel ja hoidlates.
Eesti reg-nr 0213/30.06.05.
Karate Zeon 5 CS pakendeid suuruses 1 l, 2 l ja 5 l võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. Tootepartii number: vaata pakendilt.
Sisaldab ohtlikke aineid lambda-tsühalotriini ja 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: Köömned.
NB! Kuna Karate Zeon 5 CS on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Toimemehhanism ja toimespekter.
Lambda-tsühalotriin on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate tõrjeks. Tõrjub erinevaid mardikalisi (Coleoptera), liblikalisi (Lepidoptera), kahetiivalisi (Diptera), kiletiivalisi (Hymenoptera), risptiivalisi (Thysanoptera) ja lutikalisi (Hemiptera). Lambda-tsühalotriin läbib kiiresti kutiikuli ja paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi. Desorientatsioon ja toitumistegevuse katkemine ilmneb mõne minuti jooksul.

Kasutusjuhend.
Karate Zeon kasutusjuhend
* Kui õievars on saavutanud 30% oma täispikkusest kuni õiepungade moodustamise lõpuni.
Vee hulk:
2- 4 l/100 m²: Dekoratiivtaimed, Teravili, Kõrreliste heintaimede seemnepõllud, Kapsas, Lina, Maasika emaistandus, Raps, Ristiku seemnepõllud, Lutserni seemnepõllud.
4- 6 l/100 m²: Köömned.
2- 8 l/100 m²: Hernes, Kartul, Porgand, Peedid.
5 l/ha: Õunapuud.
5-15 l/100 m²: Must ja punane sõstar puukoolis.
Paagisegud. Karate Zeon 5 CSi võib segada paljude insektitsiididega ja fungitsiididega.
Kasutamine: pritsipaak täita 1/3 vajamineva veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja alustada segamist. Seejärel lisada ülejäänud vajaminev veekogus. Hoolikalt segada ka enne pritsimise alustamist.
Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.
Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada kasulike putukate aktiivse lendlemise ajal.
Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest.

Pritsimistehnoloogia.
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. See-järel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 100 m2 kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult max. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine.
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk.
Enne preparaadi kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Kuna resistentsuse teket ei ole võimalik ette näha, ei vastuta tootja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud Karate Zeon 5 CSi ebatõhusus resistentsete kahjurite tõrjel.

Resistentsus.
Toimeaine lambda-tsuhalotriin on klassifitseeritud IRAC gruppi 3A. Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete kahjurite kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.
Töölahuse valmistamine.
Pritsipaak täita 1/3 veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mistahes mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Juhul kui maoloputus on vajalik, tuleb ennetada maomahla aspiratsiooni. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida temperatuuril 0ºC kuni 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
UFI: K5A6-U0UK-Q00N-J9D1
Hoiatus!
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P312 Halva enesetunde korral võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada / Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest.
SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Poola.
Tootja/pakendaja: Syngenta Limited, Guildford, Surrey, Inglismaa.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company.

Karate Zeon instruktsioon

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.