0 arvamust  |  Lisa arvamus
Insecticide
Tootja: Baltic Agro
Pakendis:2,0 ml
Saadavus:Laos
3.05€
Maksudeta: 2.54€
KARATE ZEON.
Taimekaitsevahend. Insektitsiid.
Toimaine: lambda-tsühalotriin 50 g/l.
Laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk, mõeldud närivate ja imevate
kahjurputukate ning lestade tõrjeks aianduses, põllukultuuridel ja hoidlates.
Preparaadi vorm: kapselsuspensioon.
Pakend: 2 ml.
Eesti reg. nr.: 0213/30.06.05.

Sisaldab lambda-tsühalotriini ja 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni.
Kasutamine: pritsipaak täita 1/3 vajamineva veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja alustada segamist. Seejärel lisada ülejäänud vajaminev veekogus. Hoolikalt segada ka enne pritsimise alustamist.
Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.
Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada
kasulike putukate aktiivse lendlemise ajal.
Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest.Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taarala seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnasaaste vältimiseks käsutada sobivat pakendit.
Esmaabi: mistahes mürgitusnähu ilmnemisel käsutage juhendis toodud esmaabi meetmeid ja pöörduge arsti poole, näidake pakendit või etiketti. Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Määrida kemikaaliga kokkupuutunud naha pinda E-vitamiini sisaldava kreemiga või nahapiimaga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti pooje. Silma sattumisel: hoida silmalaud lahti ja pesta rohke veega 10-15 minutit. Pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist! Loputada suud veega. Anda kannatanule aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Informatsioon arstile: Spetsiifilist vastumürki ei ole, rakendada sümptomaatilist ravi.
Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töölöpetamist pesta käed ja nägu. Taara purunemisel: välja pudenenud preparaati mitte käsutada, vaid koguda spetsiaalsesse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine: pakendi korduvkasutamine on keelatud ! Pärast tühjendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse vajmistamiseks. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine: Säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. Tagatud säilimisaeg kinnises tehasepakendis 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C kuivas ja otsese päikese eest kaitstult.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi
nõudeid.
Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist
vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmena hävitada ohutult.
Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.