0 arvamust  |  Lisa arvamus
Insecticide
Tootja: ADAMA Makhteshim (Baltic Agro)
Pakendis:30 ml
Saadavus:9
7.50€
Maksudeta: 6.15€
"MAVRIK" - taimekaitsevahend, insektitsiid.
Toodet Mavrik väikepakendis kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud.
Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l.
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW).
Eesti reg-nr: 0065/22.12.04.
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Taimekaitsevahendit Mavrik 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.
Kasutuspiirang: toodet Mavrik ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil; lähemal kui 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel; lähemal kui 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel ning õuna- ja pirnipuudel.
NB! Kuna Mavrik on laiendatud kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Hoiatus:
Sisaldab ohtlikke aineid tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest kui kasutatakse ilutaimedel, õuna- ja pirnipuudel.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
ESMAABI.
Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.
Preparaadi nahale sattudes võtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.
Silma sattumisel pesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.
Sissehingamisel väljuda ohtlikust tsoonist.
Allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, loputada suud põhjalikult veega ning juua palju vett. Vajadusel pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.
KESKKONNAOHTLIKKUS.
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni!
HOIUSTAMINE.
Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +30°C. Avamata originaalpakendis säilitusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.
TAARA PURUNEMISEL.
Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.
TAARA KAHJUTUSTAMINE.
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
ETTEVAATUSABINÕUD.
Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit.
Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist.
ÜLDINE TEAVE.
Mavrik hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. Mavrik on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).
KASUTAMINE. Pritsida kahjurite ilmumisel.

Insektitsiidi Mavtik kasutusjuhend
Mavrik insektitsiidi kasutamine

Õuna- ja pirnipuude pritsimisel tuleb veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest ning kasutada triivi vähendavaid otsikuid.
10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l töölahust/ha).
Pritsimiste vaheline intervall on 14 päeva.
KASUTUSVIIS.
Pritsimiseks võib kasutada erinevat pritsimisvarustust.
10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l/ha).
Vajaliku koguse töölahusega peab töödeldava pinna katma võimalikult ühtlaselt.
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE.
Enne pritsipaagis töölahuse valmistamist testida pritsimisseadet veega, et mõõta töölahuse kasutust 100 m² kohta. Vastavalt sellele on võimalik teha parandusi liikumise kiiruse kohta pritsimise ajal.
10 l töölahust on piisav 330 m² töötlemiseks (300 l/ha). Kui pritsitav ala on väiksem kui 330 m², on vaja teha ümberarvestus.
Näiteks, kui pritsitav ala on 100 m², siis võta 3 l vett ja lisa:
- 1,8 ml Mavrik-ut, kui doos on 6 ml / 10 l vee kohta;
- 2,4 ml Mavrik-ut, kui doos on 8 ml / 10 l vee kohta.
Täitke pritsipaak poole võrra veega, seejärel lisage vajalik kogus Mavrik-t. Pärast seda lisage ülejäänud veekogus.
Iga kord pärast pritsimist tuleb prits puhastada hoolikalt veega ning loputusvesi pritsida eelnevalt pritsitud alale.
Märge!
Maksimaalne pritsimiseks lubatud piirkond päevas on 1000 m². Pritsida tuule kiirusega kuni 3 m/s.
Selleks, et vältida pritsimise negatiivset mõju koduloomade ja inimeste tervisele, ei ole lubatud pritsimisega mitteseotud isikutel ning koduloomadel olla alal, kus pritsimine toimub.
Kultuuride kahjustuste ärahoidmiseks pritsida võimalikult vara, hiljemalt esimeste kahjustuste ilmumisel. Pritsimistulemus on nähtav 4 päeva pärast töötlemist. Vajaduse korral pritsimist korrata 2-3 nädalase intervalliga.
Lillkapsa, brokoli, peakapsa ja rooskapsa puhul pole teist korda pritsida lubatud.
Kahjuritõrje optimaalsed tingimused.
Optimaalsed tulemused saadakse siis, kui:
• kahjurputukad on aktiivsed ja puutuvad kokku pritsitava vedelikuga;
• kahjurputukad on tundlikus kasvustaadiumis.
Toode on vihmakindel 2 tundi peale pritsimist.
Kui optimaalsed tingimused ei ole täidetud, võib mõju halveneda. Sellistes tingimustes ei tohi doosi vähendada.
PAAGISEGUD.
Mavrik-ut võib segada paljude agrokeemiliste toodetega, v.a. leeliselised pritsimisvedelikud. Kuna on võimatu teada kõiki müügil olevaid preparaate, siis tootja ei saa vastutada segatud pritsimisvedelike eest, mis ei ole soovitatud nende spetsialistide poolt.
Mavrik-ut mitte segada kokku rohkem kui ühe muu tootega. Mavrik-ut lisada paagisegusse esimese komponendina.
Märkus: tootja vastutab pestitsiidi kvaliteedi eest juhul, kui see on pakitud firma poolt. Tootja firma ei saa vastutada kahjustuste eest, mis on põhjustatud preparaadi säilitamise ja kasutamise instruktsioonide mittejärgimisest.

Loa valdaja:
ADAMA Registrations B.V., Arnhemseweg 87, P.O. Box 355, 3830 AK, Leusden, Madalmaad.
Tootja:
ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.B. 60 Industrial Zone 84100, Beer-Sheva, Iisrael.
Pakendaja:
UAB Baltic Agro, Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, Leedu,
UAB “Litagros prekyba”, Savanoriu pr 173, LT-03150, Vilnius, Leedu,
UAB “Innovative company MKDS”, Piliakalnio st.68 LT-15175 Nemenčine, Leedu
.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.