0 arvamust  |  Lisa arvamus
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
Tootja: Semo
Pakendis:2,0 g
Saadavus:Laos
1.18€
Maksudeta: 0.99€
Loomakapsas "Inka" - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L..

* Söödakapsaks nimetatakse ühte paljudest kapsaliikidest, mis moodustab haruneva lehemassi, mida kasutatakse põllumajandusloomade söödaks. Söödakapsas, nagu ka peakapsas, on tüüpiline kaheaastane taim kapsaliste perekonnast. Esimesel aastal moodustub vars ja lehed, teisel aastal seemned. Varre kõrgus 1-1,5 m, ühe taime maapealse osa mass 1-3 kg.
Esimesel aastal kasutatakse taime (varred ja lehed) rohelise söödana, eriti hilissügisel kui teisi rohelisi söötasid pole, samuti valmistatakse söödakapsast silo koos teiste vähemmahlaste ja raskemini sileeritavate taimedega.
Kapsa toiteväärtus on väga kõrge. Temas ei sisaldu väga palju kuivaineid (13,6%), kuid ta on proteiini, C-vitamiini ja eriti karotiini rikas. 100 kg sööta sisaldab 13-15 söötühikut ja 1,8 kg seeduvat proteiini. Nii keemilise koostise kui ka kasutamise poolest on söödakapsas väga lähedane söödajuurviljadele. Sarnane on ka tema koht viljavahelduses.
Bioloogilised iseärasused.
Söödakapsa vegetatsiooniperiood on esimesel aastal küllaltki pikk (150-180 päeva). Siiski ei kujuta see endast erilist muret, sest söödakapsas on äärmiselt külmakindel. Tema tõusmed taluvad külma -5...-8°C, sügisel talub aga taim temperatuuri langemist kuni -12°C-ni. Peale selle saab kevadisi külmasid vältida, kui viljeleda söödakapsast istikumeetodil.
Viljelusmeetodid.
Söödakapsas paigutatakse söödakultuuride viljavaheldusse. Seemnete külvil otse põllule võib söödakapsast kasvatada peale rukist või ükskõik millist rühvelkultuuri. Niiskel suvel saab söödakapsast istikutest kasvatada peale talirukki söödaks koristamist. Söödakapsas reageerib positiivselt viljakale mullale, kuid võib anda täiesti rahuldava saagi ka kergelt väetatud, väheviljakal, keskmiselt leetunud kamaramullal. Mehhaanilise koostise poolest eelistab see kultuur liivsavimuldasid, mis on hästi varustatud põhjavee niiskusega. Kapsa alla viiakse mulda sõnnik (30-40 t hektarile) ja mineraalväetised. Sõnnik viiakse mulda sügisel enne kündi, mineraalväetised (lämmastikväetised, fosforväetised ja kaaliväetised) 80-120 kg toimeainet 1hektari kohta sügisel või kevadel. On täheldatud, et söödakapsal on kõrgendatud tundlikkus kaaliväetistele. Muld töödeldakse ja tasandatakse kevadel hoolikalt. Söödakapsa seemned külvatakse varakevadel laiarealistena (ridadevaheline kaugus 60-70 cm) köögiviljakülvikuga, külvisügavus 1,5-3 cm. Külvinorm 2,5-4 kg 1 hektari kohta.
Peamiseks ohuks seemnete idanemisel on tõusmete hukkumine tiheda mullakooriku pärast, tõusmete mattumises umbrohtu või ristõieliste kirpude tõttu.
Selleks, et ära hoida mullakooriku tekkimist, kasutatakse multði kas otse külvidele või reavahedesse. Multðimaterjalina võib kasutada turvast või kõdu. Ridade multðimisel koos külviga võib valmistada külvikule lisaseadeldise, mis võimaldab puistata turbakihti 2-2,5 cm paksuse kihina. Selliselt kulub turvast 1 hektarile vaid 2,5-3 tonni. Võitluses ristõieliste kirpudega, tuleb kapsatõusmed töödelda insektitsiididega. Umbrohtude ilmumist saab ära hoida varajase ridadevahelise harimisega. Otse külvates jäetakse 1 meetrile 10-15 kapsataime, see võimaldab saada 100 000 taime 1 hektarilt. Sellise tihedusega moodustuvad söödakapsal peened varred, mis on korralikult lehistunud, ning on sobilikud niitmiseks või koristamiseks silokombainiga.

Капуста кормовая "Inka".
* Кормовой капу­стой называют один из многочисленных видов капусты, развива­щий листостебельную массу, используемую на корм сельскохозяй­ственным животным.
Кормовая капуста, как и кочанная - типичное двулетнее растение семейства Капустные. В первый год образуются стебель и листья, во второй — семена. Высота стебля 1-1,5 м, масса надземной части одного растения 1-3 кг.
Растения первого года (стебли и листья) используют в качестве зелёного корма, особенно поздней осенью, когда других зелёных кормов нет, а также силосуют их вместе с другими менее сочными и трудносилосуемыми растениями.
Кормовая ценность капусты очень высока. В ней не так много сухого вещества (13,6%), но она богата протеином, витамином С и особенно каротином. В 100 кг корма содержится от 13 до 15 кор­мовых единиц и 1,8 кг переваримого протеина. По химическому составу и использованию кормовая капуста стоит близко к кормовым корнеплодам. Сходна с ними она также по приёмам возделывания и по месту, занимаемому в севообо­роте.
Биологические особенности.
Период вегетации кормовой ка­пусты в первый год её жизни довольно продолжительный (150-180 дней). Однако, это обстоятельство не создаёт трудностей, так как кормовая капуста исключительно холодостойка. Всходы её выносят заморозки -5-8°С, а осенью растения выдерживают пони­жения температуры до -12°С. Кроме того, сильных весенних за­морозков можно избежать, если возделывать кормовую капусту рассадным способом.
Приёмы возделывания.
Кормовую капусту размещают в кормо­вых севооборотах. При выращивании семенами в грунт она может занимать самостоятельное поле после ржи или после любой пропашной культуры, очищающей его от сорняков. При высадке рас­садой во влажное лето кормовую капусту можно выращивать и как поукосную культуру после уборки озимой ржи на корм.
Кормовая капуста отзывчива на плодородие почвы, но может давать вполне удовлетворительные урожаи даже на слабо удобрен­ной, малоплодородной дерново-среднеподзолистой почве. По механическому составу для этой культуры предпочтительнее суглини­стые почвы, хорошо обеспеченные влагой грунтовых вод. Под капусту непосредственно вносят навоз (30-40 т на 1 га) и минеральные удобрения. Навоз применяют осенью под вспашку, минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) по 80-120 кг действующего вещества на 1 га осенью или весной.
Уста­новлено, что кормовая капуста отличается повышенной отзывчиво­стью на калий. Почву весной тщательно разделывают и выравни­вают до посева.
Кормовую капусту сеют семенами в грунт рано весной широко­рядным способом (междурядья 60-70 см) овощными сеялками на глубину 1,5-3 см. Нормы посева 2,5-4 кг семян на 1 га.
Главная опасность для капусты при прорастании заключается в гибели проростков под плотной почвенной коркой, в зарастании всходов сорняками и в изреживании от крестоцветных блошек.
Чтобы предупредить вредное влияние почвенной корки, применяют мульчирование или сплошь по посеву, или вдоль рядка. Материа­лом для мульчирования может служить торф или перегной. Для рядкового мульчирования одновременно с посевом можно изгото­вить кустарные приспособления к сеялкам, позволяющие засыпать рядок слоем торфа 2-2,5 см. Расход торфа при этом составит только 2,5-3 т на 1 га.
Для борьбы с крестоцветными блошками всходы капусты обрабатывают инсектицидами. Появление сор­няков можно предупредить ранней мелкой обработкой между­рядий. При безрассадном способе посева на 1 м рядка следует имен. 10-15 всходов, это позволит после прореживания получить 100 тысяч растений на 1 га. При такой густоте стояния растений формируются тонкие стебли кормовой капусты, хорошо облиствен­ные, доступные для скашивания или для уборки силосным ком­байном.

Fodder cabbage "Inka".
High yielding variety intended for feeding livestock. Its good dietetic atributes support digestion. Sowing from April to July, harvest in stages depending on the ripeness. Recommended spacing 45 x 20 cm.

Eng.: Fodder cabbage. Sven.: Foderkål. Fin.: Rehun kaali.Bot.: Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.