0 arvamust  |  Lisa arvamus
Insecticide
Tootja: MKDS
Pakendis:5 ml
Saadavus:Laos
3.23€
Maksudeta: 2.65€
"MAVRIK" - Taimekaitsevahend. Insektitsiid.
Mavrik Vita väikepakendis kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel.
Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Taimekaitsevahendit Mavrik 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr. 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.

ÜLDINE TEAVE: "Mavrik" hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. Mavrik Vita on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud.
Taimekaitsevahendit Mavrik 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.

KASUTAMINE: pritsida kahjurite ilmumisel.
Töölahus:  Mavrik 6-8 ml/10 L vee kohta.
10 L töölahusega saab pritsida 330 m² (300 L töölahust/ha).
Pritsimiste vaheline intervall on 14 päeva.

Kultuur: Hernes (täisküpsuses koristatav)
Kahjurid: Hernekärsakad (Sitona sp.), herneripslane(Kakothrips pisivorus), herne- lehetäi  (Acyrthosiphon pisum),  hernemähkur(Cydia nigricana)
Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub ülesse, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks.

Kultuur: Oad (täisküpsuses koristatavad)
Kahjurid: Oa-lehetäi(Aphis fabae)
Õiepungad on nähtaval, kuid kaetud veel lehtedega kuni peaaegu kõik kaunad on saavutanud oma lõpliku pikkuse.

Kultuur: Kartul
Kahjurid: Kartulimardikas(Leptinotarsa decemlineata), lehetäid (Aphids), lehetirtlased(Empoasca vitis, Empoasca solani, Euptetyx atropunctata )
Peavarre 2. leht on lahti keerdunud (> 4 cm) kuni 95% mugulatest on koore moodustumine lõppenud ja apikaalses otsas ka kinnistunud.

Kultuur: Porgand
Kahjurid: Porgandi-lehekirp(Trioza apicalis), porgandikärbes(Psila rosae)
Kolmas pärisleht on lahti voltinud kuni 10 või enam pärislehte on lahti voltinud.

Kultuur: Lillkapsas, brokkoli,  peakapsas ja rooskapsas
Kahjurid: Suur kapsaliblikas (Pieris brassicae), väike kapsaliblikas(P. napi), kapsakoi (Plutella xylostella), kapsakärbes (Delia sp.), maakirbud  (Phyllotreta sp.), naeri-hiilamardikas  (Meligethes aeneus), kapsa tuhktäi (Brevicoryne brassica)
Idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või esimene leht on nähtav kuni pea on omandanud tüüpilise suuruse ja kuju, pea on tihedalt koos.

Kultuur: Ilutaimed
Kahjurid: Lehetäid, lestad, lehekirbud (Psyllidae), mardikalised (Coleoptera).

ESMAABI: Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.
Preparaadi nahale sattudesvõtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.
Silma sattumiselpesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.
Sissehingamiselväljuda ohtlikust tsoonist.
Allaneelamiselpeab oksendamise esilekutsumiseks kannatanu olema pea-allapoole asendis. Anda kiiresti juua 1-2 klaasi vett ja oksendamise esilekutsumiseks ärritada sõrmega kurgunibu. Pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.
KESKKONNAOHTLIKKUS: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni !
HOIUSTAMINE: Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas.
TAARA PURUNEMISEL: Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.
TAARA KAHJUTUSTAMINE: Tühja taarat uuesti mitte kasutada! Kasutatud taara pesta kolm korda puhta veega, loputusveed lisada töölahusesse. Taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
ETTEVAATUSABINÕUD: Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE: enne pritsipaagis töölahuse valmistamist testida pritsimisseadet veega, et mõõta töölahuse kasutust 100 m² kohta. Vastavalt sellele on võimalik teha parandusi liikumise kiiruse kohta pritsimise ajal.
10 l töölahust on piisav 330 m² töötlemiseks (300 l/ha). Kui pritsitav ala on väiksem kui 330 m², on vaja teha ümberarvestus.
Näiteks, kui pritsitav ala on 100 m², siis võta 3 l vett ja lisa:
- 1,8 ml Mavrik, kui doos on 6 ml / 10 l vee kohta;
- 2,4 ml Mavrik, kui doos on 8 ml / 10 l vee kohta.
Täitke pritsipaak poole võrra veega, seejärel lisage vajalik kogus "Mavrik". Pärast seda lisage ülejäänud veekogus.
Iga kord pärast pritsimist tuleb prits puhastada hoolikalt veega ning loputusvesi pritsida eelnevalt pritsitud alale.
Märge!
Maksimaalne pritsimiseks lubatud piirkond päevas on 1000 m². Pritsida tuule kiirusega kuni 3 m/s.
Selleks, et vältida pritsimise negatiivset mõju koduloomade ja inimeste tervisele, ei ole lubatud pritsimisega mitteseotud isikutel ning koduloomadel olla alal, kus pritsimine toimub.
Kultuuride kahjustuste ärahoidmiseks pritsida võimalikult vara, hiljemalt esimeste kahjustuste ilmumisel. Pritsimistulemus on nähtav 4 päeva pärast töötlemist. Vajaduse korral pritsimist korrata 2-3 nädalase intervalliga.
Lillkapsa, brokkoli, peakapsa ja rooskapsa puhul pole teist korda pritsida lubatud.

Kahjuritõrje optimaalsed tingimused.
Optimaalsed tulemused saadakse siis, kui:
• kahjurputukad on aktiivsed ja puutuvad kokku pritsitava vedelikuga;
• kahjurputukad on tundlikus kasvustaadiumis. 
Toode on vihmakindel 2 tundi peale pritsimist.
Kui optimaalsed tingimused ei ole täidetud, võib mõju halveneda. Sellistes tingimustes ei tohi doosi vähendada.

PAAGISEGUD: Mavrik võib segada paljude agrokeemiliste toodetega, v.a. leeliselised pritsimisvedelikud. Kuna on võimatu teada kõiki müügil olevaid preparaate, siis tootja ei saa vastutada segatud pritsimisvedelike eest, mis ei ole soovitatud nende spetsialistide poolt.
Mavrik mitte segada kokku rohkem kui ühe muu tootega. Lisada paagisegusse esimese komponendina.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE: Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühja pakendit 3 korda puhta veega, loputusvesi valage pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlikesse jäätmetesse. Ärge visake mahuteid kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemidesse; ennetage pinna- ja põhjavee saastumist.
HOIUSTAMISNÕUDED: Hoida originaalpakendis, avamata, kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +30°C. Avamata originaalpakendis säilitusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast.
Märkus: Tootja vastutab pestitsiidi kvaliteedi eest juhul, kui see on pakitud firma poolt. Tootja firma ei saa vastutada kahjustuste eest, mis on põhjustatud preparaadi säilitamise ja kasutamise instruktsioonide mittejärgimisest.

Sisaldab ohtlikke aineid tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool.
H410         Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401   Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102          Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P391          Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501          Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel kasutamisel.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.